top of page

Privatumo politika

MB „Linksmoji edukacija“, į. k. 305949904, buveinės adresas Parko g. 25-9, Kaišiadorys (toliau
– Įmonė), vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/45/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento)
(toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitais,
duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tvarko tam tikrus Jūsų asmens duomenis.


Šia privatumo politika Įmonė informuoja, kad gerbia Jūsų privatumą ir asmens duomenis tvarko
laikydamasi teisės aktų nuostatų, sąžiningai ir skaidriai.

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS


Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, iš kurios galima tiesiogiai
arba netiesiogiai nustatyti jo tapatybę. Asmens duomenimis yra laikoma vardas, pavardė,
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir t. t.
Duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas ar veiksmų rinkinys, atliekamas su Asmens duomenimis
(rinkimas, naudojimas, saugojimas, įrašymas ir pan.)
Duomenų subjektas – kiekvienas fizinis asmuo, kurio duomenys yra tvarkomi (Įmonės teikiamų
paslaugų gavėjas, sutartį su Įmone sudaręs asmuo ir t. t.).
Duomenų valdytojas – Įmonė.
Sutikimas – bet koks laisva valia duotas duomenų subjekto valios išreiškimas, kad jis sutinka, jog
jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos BDAR ir kituose
teisės aktuose.

II. ĮMONĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS


Įmonė tvarko Jūsų pačių pateiktus duomenis, šiais tikslais:


Paslaugų suteikimo tikslu, t. y., Įmonės internetiniame puslapyje www.linksmojiedukacija.lt
pildant registracijos formą, sudarant paslaugų teikimo sutartis, komunikuojant įvairiais paslaugų
teikimo klausimais žodžiu ar (ir) raštu, atsižvelgiant į konkretų šiame punkte įvardintą tikslo rūšį,
galime tvarkyti paslaugos gavėjo vardą, pavardę, adresą, asmens kodą (registruojant paslaugos
gavėją mokinių registre, jei paslauga yra teikiama pagal neformaliojo vaikų švietimo programą,
siekiant gauti NVŠ krepšelį), elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Atstovaujančio asmens
vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.


Tiesioginės rinkodaros tikslu – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
Sutikimu su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais laikoma sutikimas su Įmonės
privatumo politika, norint atšaukti sutikimą, būtina informuoti Įmonę elektroniniu paštu: info@linksmojiedukacija.lt.


Buhalterinės apskaitos tikslu – išrašant sąskaitą tvarkome vardą, pavardę, elektroninio pašto
adresą, banko sąskaitos duomenis, telefono numerį.

Darbo santykių tikslu – su Įmone sudarančio darbo santykius darbo sutartimi asmens ar paslaugų
teikėjo, dirbančio pagal individualios veiklos pažymą fizinio asmens vardas, pavardė, adresas,
elektroninio pašto adresą, telefono numerį, individualios veiklos pažymos duomenys.

III. TEISINIS PAGRINDAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS


BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas), 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties sąlygų
įvykdymas), 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Įmonės teisėtas interesas).


IV. DUOMENŲ PERDAVIMAS


Įmonė tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis laikosi griežtos konfidencialumo politikos,
duomenis tvarko sąžiningai ir apdairiai, laikydamasi teisės aktų. Jūsų duomenys gali būti teikiami
tretiesiems asmenims tik teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais arba Jūsų sutikimu. Įmonė gali
teikti duomenis tretiesiems asmenims (Europos Ekonominės Erdvės teritorijoje):


Institucijoms (Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėms, teisėsaugos institucijoms, kitoms
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais).


Atitinkamiems paslaugų teikėjams, sudariusiems su Įmone paslaugų teikimo sutartis, Įmonės
veiklos įgyvendinimo tikslais, pvz., buhalterinėms paslaugoms ir pan.

V. DUOMENŲ SAUGOJIMAS


Įmonė duomenis saugo, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais arba tiek, kiek yra reikalinga
Įmonės veiklos tikslams pasiekti, suteikti paslaugas.


Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo/suteikimo metu gauti asmens duomenys saugomi
vadovaujantis ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo švietimo
programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-
1511 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo švietimo
programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės
patvirtinimo“. [Žr. V-1511 Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų
neformaliojo ugdymo švietimo prog... (e-tar.lt)]
.

VI. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS


Duomenų subjektas turi teises, įtvirtintas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės
aktuose.


Duomenų subjektas turi teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, su jais susipažinti,
reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs asmens duomenis, apriboti asmens duomenų tvarkymą,
reikalauti ištrinti asmens duomenis arba atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tačiau
tokiu atvejų Duomenų subjektas privalo būti informuojamas, kad Įmonė gali nesuteikti dalies
paslaugų, kurių suteikimui reikia atitinkamų asmens duomenų.


Duomenų subjektas manantis, kad jo teisės buvo pažeistos turi teisę pateikti skundą
kompetentingai institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17,
Vilnius.


Dėl visų su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusių klausimų, taip pat asmens duomenų tvarkymo
klausimas prašome kreiptis elektroniniu paštu: info@linksmojiedukacija.lt.

VII. SLAPUKŲ (angl. COOKIES) POLITIKA


Informuojame, kad Įmonės internetiniame puslapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies), kurie
saugomi Jūsų naudojamoje įrenginio (kompiuteris, telefonas ir kt.) naršyklėje.


Naudojami slapukai: Google Analytics slapukai – analitiniai slapukai, skirti statistinei informacijai
internetinio puslapio lankomumą rinkti, identifikuoti unikalius lankytojus ar vartotojo sesijai
palaikyti. Wix slapukai – funkciniai slapukai. Slapukas „accept-cookies“ – funkcinis slapukas,
kuris tiesiogiai susietas su kitais analitiniais slapukais.


Jūs galite ištrinti arba blokuoti visus ar dalį slapukų, tačiau Jums gali iškilti problemų naudojantis
visomis ar dalimi Įmonės internetinio puslapio funkcijų.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


Ši privatumo politika yra peržiūrima ir, nustačius poreikį, atnaujinama ne rečiau kaip kartą per
metus.


Jei naudositės Įmonės puslapiu ir teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, laikysime, kad
Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

bottom of page